Đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018

                                                            THÔNG BÁO

V/v đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018

 

Thực hiện Quyết định số 975/QĐ-LĐTBXH ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2018, Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng và đủ điều kiện tham gia tuyển chọn/xét giao trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký để Hội đồng khoa học Bộ thẩm định và đánh giá.

 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2018:

Chi tiết xem Phụ lục Quyết định số 975/QĐ-LĐTBXH ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trƣởng Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2018 gửi kèm theo thông báo này.

 1. ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐĂNG TUYỂN CHỌN/XÉT GIAO TRỰC TIẾP:

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: là các tổ chức có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trừ trƣờng hợp đến thời điểm nộp hồ sơ chƣa hoàn tất thanh quyết toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015, 2016.

2. Cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu:

 1. Có trình độ đại học trở lên;
 2. Có chuyên môn hoặc vị trí công tác phù hợp và đang hoạt động trong cùng lĩnh vực khoa học và công nghệ với nhiệm vụ trong 03 năm gần đây, tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
 3. Là ngƣời chủ trì hoặc tham gia chính xây dựng thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
 4. Có khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Cá nhân thuộc một trong các trƣờng hợp sau không đủ điều kiện tham gia đăng ký tuyển chọn/xét giao trực tiếp làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

 

 1. Cá nhân đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ vẫn đang làm chủ nhiệm từ 02 nhiệm vụ khoa học trở lên;
 2. Cá nhân đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ vẫn chƣa hoàn tất thanh quyết toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016 trở về trƣớc;
 3. Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ đƣợc đánh giá nghiệm thu ở mức “không đạt” trong thời hạn 03 năm kể từ thời điểm có kết luận của hội đồng đánh giá nghiệm thu.
 1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN/XÉT GIAO TRỰC TIẾP:

Hồ sơ tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm:

 1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).
 2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (mẫu PL1-ĐƠNĐK).
 3. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ (mẫu PL2-TMNV.ĐTXH đối với đề tài khoa học xã hội và nhân văn và PL3-TMNV.ĐTCN đối với đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ).

Mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do một cá nhân làm chủ nhiệm, có các thành viên tham gia nghiên cứu và một thành viên làm thƣ ký khoa học, không có đồng chủ nhiệm và phó chủ nhiệm.

 1. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (mẫu PL4-LLTC).
 2. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (mẫu PL5- LLCN).
 3. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (mẫu PL6-PHNC).
 4. Báo giá tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trong trƣờng hợp thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung mua, thuê tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu).

Bộ hồ sơ gồm 01 bản gốc và 08 bản photo đóng quyển đƣợc đặt trong túi hồ sơ khổ A4, bên ngoài ghi rõ: tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ, danh sách tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

 1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ:

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 31/8/2017.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, 2 Đinh Lễ, Hà Nội.

 

Trong quá trình thực hiện có vƣớng mắc, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý Khoa học (Ms. Phạm Minh Thu), điện thoại: 04.39387384, email: phongqlkh.bld@gmail.com.

 

 

Bài viết mới