Những câu hát Ví về địa danh xứ Nghệ

1. Chào chàng tới cảnh Kim Liên

cảnh thời đẹp cảnh, người tiên đẹp người.

 

2. Chùa Vàng Chung Lĩnh án tiền

Cự Trì tích thủy gái hiền chào xuân

Kim Liên nổi búp hoa sen

Núi Vân Hội đột mọc thiếp chàng kết duyên

 

3. Chào chàng tới cảnh Liên Hà

Bàu Hà sen nở, chùa hà chuông kêu.

 

4. Mừng đây phong cảnh thanh quang

Thành Sơn chẩm hậu, Lam Giang diện tiền.

 

5. Mừng chàng tới cảnh Kim Liên

Bạch liên trắng bạch, hồng liên đỏ hồng.

 

6. Kẻ vui Hồng Lĩnh chung linh

Khí thiêng chung đúc khách tìm tài hoa

 

7. Trước Lam Thủy, sau Hùng Sơn

Nhà nào đọc sách gảy đờn nhà anh

 

8. Quê anh ở phủ Hưng Nguyên 

Phù Long là tổng, Liễu Xuyên là làng

 

9. Quê anh vốn ở Hoan Châu

Họ Hoàng tên Giáp xuân thu đôi mười

 

10. Tốt thay Gia Mỹ, Thủy Thanh

Vân Sơn núi rậm, chè xanh bạt ngàn

 

11. Bao giờ Rú Gám vỡ ba

Sông Dinh hết nước thì ta lấy nường

 

12. Thôi thôi từ tạ biển vàng

Cá lui vào sông Vịnh, chim ngược ngàn kiếm đôi.

 

13. Hỡi người cưỡi cái xe cò

Phải người Sáo, vạc cũng cho tay gà.

 

14. Khi nào hết lúa Hội Lâm

Anh lui về Phuống rộ để kết tri âm với nường.

 

 

MC (Tổng hợp) 

Bài viết mới