Một số câu ca chỉ số đếm trong hát Ví Nghệ Tĩnh

1. Một ngày qua cổng chín lần

Người ta xa thì được vợ, anh ở gần thì tiếng tăm.

 

2. một phần thương mẹ thương cha

Mười phần thương ả da ngà môi son

 

3. Một nghiên năm bảy bút giao kề

Biết lòng cha mẹ chấm phê bút nào

 

4. Một thương, hai nhớ, ba vì

Chín chờ, mười đợi có khi vuông tròn.

 

5. Một niềm vàng đá khăng khăng

Ba thu cũng đợi, chín thu cũng chờ.

 

6.  một hai ba bốn xin thề 

Lòng em chỉ quyết phu thê với chàng.

 

7.  Một thương hai nhớ ba trông

Tứ chờ, năm đợi, sáu mong kết nguyền

 

8. Một hàng tre ba bảy hàng tr

Đẹp duyên thì lấy chớ nghe họ hàng

 

9. Một là em bỏ đi xa

hai là em chết, ba là lấy anh

 

10. Một năm một tuổi một già

Ba năm một tuổi chi mà đợi anh

 

11. Quạt này mười tám xương lài

Ai cầm lấy quạt thì thương lấy người

Bài viết mới