Bảo đảm chất lượng

  • Mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022
    Mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022

    Căn cứ Thông tư số: 28/2017/TT- BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Kế hoạch số: 175/KH-CĐVHNTNA ngày 18/3/2021 Kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm 2021, Trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã xây dựng vàn ban hành Mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022; Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022.

    Xem thêm
 1