Đảm bảo chất lượng

 • Mục tiêu chất lượng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm học 2022-2023
  Mục tiêu chất lượng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm học 2022-2023

  Căn cứ Thông tư số: 28/2017/TT- BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Kế hoạch số: 285/KH-CĐVHNTNA ngày 06/4/2022 Kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm 2022, Trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã xây dựng vàn ban hành Mục tiêu chất lượng năm học 2022-2023; Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2022-2023.

  Xem thêm
 • KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, VẬN HÀNH, ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN NĂM 2022
  KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, VẬN HÀNH, ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN NĂM 2022

  Thực hiện Thông tư số: 28/2017/TT - BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Công văn số: 1018/TCDN - KĐCL ngày 15/5/2018 của Tổng cục Dạy nghề về việc triển khai Thông tư số 28/2017/TT - BLĐTBXH.

  Nhà trường xây dựng kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá và cái tiến hệ thống bảo đảm chất lượng tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm 2022 cụ thể như sau:

  Xem thêm
 • Kế hoạch đảm bảo chất lượng
  Kế hoạch đảm bảo chất lượng

  Để hoàn thiện hệ thống và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An; Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội; Nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và quản lý trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2022.

  Xem thêm
 • Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2021 Và triển khai nhiệm vụ năm 2022
  Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2021 Và triển khai nhiệm vụ năm 2022

  ­­­­­­­­­­Thực hiện Kế hoạch số: 175/KH-CĐVHNTNA ngày 18/3/2021 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm 2021; Kế hoạch số: 179/KH-HĐTĐGCLGDNN ngày 18/3/2021 của Nhà trường về việc Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Các kế hoạch số: 162, 164, 166, 168, 169, 172, 173/KH-HĐTĐGCTĐT ngày 18/3/2021 về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 09 ngành và kết quả triển khai thực hiện, sáng nay, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã tổ chức “Hôị nghị Tổng kết công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”.

  Xem thêm
 • BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2021
  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2021

  Thực hiện quy định về tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại Thông tư số 28/2017/TT - BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL ngày 25/3/2019 về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 2217/SLĐTBXH-DN ngày 26/7/2021 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về việc tự đánh giá và thực hiện các quy định về hệ thống báo đảm chất lượng năm 2021.

  Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2021 đúng thời hạn.

  Thời gian thực hiện tự đánh giá: 18/3/2021 – 26/11/2021.

  Thời gian công bố báo cáo kết quả tự đánh giá: 01/12/2021.

  Xem thêm
 • Báo cáo hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2021
  Báo cáo hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2021

  Thực hiện Thông tư số 28/2017/TT - BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 1018/TCDN - KĐCL ngày 15/5/2018 của Tổng cục Dạy nghề về việc triển khai Thông tư số 28/2017/TT - BLĐTBXH.

  Nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá và cái tiến hệ thống bảo đảm chất lượng tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm 2021

  Xem thêm
 • Kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2021
  Kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2021

  Thực hiện Thông tư số 28/2017/TT - BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 1018/TCDN - KĐCL ngày 15/5/2018 của Tổng cục Dạy nghề về việc triển khai Thông tư số 28/2017/TT - BLĐTBXH.

  Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An xây dựng kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá và cái tiến hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2021.

  Xem thêm
 1 2