Thông báo

 • Thông báo hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng
  Thông báo hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng

  Thực hiện Kế hoạch số: 101/KH-CĐVHNTNA ngày 05/3/2020 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm 2020; Kế hoạch số: 106/KH-HĐTĐGCLGDNN ngày 05/3/2020 của Nhà trường về việc Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Các kế hoạch số: 107, 109, 113, 115/KH-HĐTĐGCTĐT ngày 05/3/2020 về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 07 ngành/nghề trọng điểm và kết quả triển khai thực hiện, nhà trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2020:

  - Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 28 tháng 1 năm 2021 (Thứ 5).

  - Địa điểm: Phòng họp nhà Hiệu bộ.

  Xem thêm
 • Thông báo V/v tổ chức rà soát chương trình đào tạo
  Thông báo V/v tổ chức rà soát chương trình đào tạo

  UBND TỈNH NGHỆ AN

  TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

           Số:949 /TB-CĐVHNT, KT&ĐBCL   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Vinh, ngày 06  tháng 12 năm 2016

   

  Thông báo

  V/v tổ chức rà soát chương trình đào tạo

   

  Kính gửi:  - Khoa Nghiệp vụ Văn hóa và Du lịch

                                              - Khoa Âm nhạc & Sư phạm Âm nhạc

                                              - Khoa Mỹ thuật & Sư phạm Mỹ Thuật

                                              - Khoa Lí luận đại cương

       

  Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An; Kế hoạch số: 691/KH-TrCĐVHNT-KR&ĐBCL ngày 17/10/2016 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật về  kế hoạch Đảm bảo chất lượng. Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An yêu cầu các khoa, tổ chuyên môn:

  1. Tổ chức rà soát chương trình đào tạo hệ chính quy:

   Tổ chức rà soát chương trình đào tạo của tất cả các chuyên ngành bắt đầu từ tháng 12/2016.

  Để chuẩn bị cho công tác rà soát các chương trình đào tạo theo kế hoạch, giao Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo các Khoa/Bộ môn nghiên cứu các nội dung sau:

  a) Thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải thay đổi, cải tiến chương trình đào tạo (những thay đổi trong quy định của nhà nước, của cơ sở đào tạo về chương trình đào tạo; các vấn đề kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu liên quan đến chương trình đào tạo; phản hồi của các bên liên quan; những thay đổi học phần, môn học hoặc nội dung chuyên môn…);

  Đối chiếu với quy định - văn bản mới về thời gian đào tạo để điều chỉnh chương trình phù hợp từ năm 2017 về sau (Thời gian đào tạo bậc cao đẳng 2 năm; bậc đại học từ 3 đến 5 năm).

  b) Đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá về tính hiệu quả của chương trình đào tạo đang thực hiện (đáp ứng so với chuẩn đầu ra và mục tiêu đã xác định; sự thống nhất và gắn kết giữa nội dung chương trình, phương pháp kiểm tra đánh giá, nguồn tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy…); so sánh giữa kết quả nghiên cứu về yêu cầu phát triển chương trình đào tạo và mức độ đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo đang thực hiện; dự kiến tác động của việc thay đổi, cập nhật chương trình đào tạo;

  c) Các đơn vị triển khai công việc đến tổ chuyên môn để thực hiện, sau đó phản hồi kết quả đã thực hiện theo từng tổ chuyên môn (thông qua biên bản rà soát, kiểm tra, điều chỉnh chương trình đào tạo). Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và trình Hội đồng khoa họcnhà trường xem xét, có ý kiến.

  d) Sau khi HĐ khoa học nhà trường có ý kiến, các khoa tổng hợp ý kiến, sửa đổi, bổ sung và nộp về phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

  2. Tổ chức thực hiện

  a) Giao Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đôn đốc, thu nhận và lưu kết quả làm minh chứng cho công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường.

       b) Các khoa  gửi  văn bản rà soát chương trình đào tạo về Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trước ngày 21/3/2017.

  c)  Yêu cầu các khoa phối hợp với các đơn vị liên quan  tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung và thời gian quy định.

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:                                                                               

                   - BGH (để chỉ đạo);

                   - Khoa ÂN, MT, NVVH&DL, LLĐC;

                   - Phòng TTKT&ĐBCL;

                   - Tổ chuyên môn;

                   - Lưu VT.                                                             PGS.TS. Phan Mậu Cảnh

   

   

  Xem thêm
 • Thông báo về việc nộp đề thi và đáp án
  Thông báo về việc nộp đề thi và đáp án

  Để phục vụ tốt cho kỳ thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2016-2017, yêu cầu các khoa thực hiện việc hoàn thiện đề thi và đáp án đề thi kết thúc học phần các môn học đã nạp cho Phòng Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chậm nhất trước khi thi 10 ngày.

  Xem thêm
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng tháng
  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng tháng

  Thông báo

  (V/v Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng tháng)

   

  Kính gửi:  - Khoa Nghiệp vụ Văn hóa và Du lịch

                                              - Khoa Âm nhạc

                                              - Khoa Mỹ thuật

                                              - Khoa Lí luận đại cương

       

  Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An; Kế hoạch số: 691/KH-TrCĐVHNT-KR&ĐBCL ngày 17/10/2016 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật về  kế hoạch Đảm bảo chất lượng. Xét đề nghị của ông/bà Trưởng  Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An yêu cầu các khoa, tổ trưởng chuyên môn:

  1. Họp tổ chuyên môn, họp khoa theo đúng kế hoạch (mỗi tháng 01 lần).

  2. Các tổ chuyên môn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng tháng (có mẫu kèm theo) về Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng vào ngày 25 hàng tháng.

  3. Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổng hợp kết quả báo cáo Ban Giám hiệu.

  4. Các khoa, phòng liên quan phối hợp thực hiện.

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:                                                                               

                   - BGH (để biết);

                   - Khoa ÂN, MT, NVVH&DL, LLĐC;

                   - Phòng TTKT&ĐBCL;

                   - Tổ chuyên môn;

                   - Lưu VT.                                                             PGS.TS. Phan Mậu Cảnh

   

                                                                           

  Xem thêm
 1  

Tin tức nổi bật