Điều lệ trường cao đẳng

Cụ thể, các Thông tư này quy định một số nội dung chính như:

- Các quy định chung về: Nguyên tắc đặt tên trường; Các loại hình trường; Quản lý nhà nước đối với trường; Quy chế tổ chức, hoạt động; Nhiệm vụ và quyền hạn; Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình...

- Tổ chức và quản lý: Cơ cấu tổ chức, thành lập, chấm dứt hoạt động, giải thể tổ chức; Hội đồng trường; Hội đồng quản trị; Thủ tục, thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng, Hiệu phó; Quy định về các khoa, bộ môn trực thuộc...

- Tổ chức hoạt động đào tạo: Ngành, nghề đào tạo và tổ chức lớp học; Chương trình, giáo trình đào tạo; Tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo; Cấp và quản lý bằng tốt nghiệp; Các hoạt động hợp tác quốc tế...

- Quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học trong trường;

- Quy định về người học;

- Quy định về tài chính, tài sản của trường...

Ngoài ra, Thông tư 14, 15 còn ban hành kèm các mẫu văn bản về họp hội đồng trường, hội đồng quản trị, công nhận Hiệu trưởng, công nhận Hiệu phó...

Cả hai Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2021.

Chi tiết: /Images/userfiles/files/%c4%90i%e1%bb%81u%20l%e1%bb%87%20tr%c6%b0%e1%bb%9dng%20cao%20%c4%91%e1%ba%b3ng.pdf

Bài viết mới

Tin tức nổi bật