Báo cáo hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2021

Hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An được xây dựng, vận hành và cải tiến nhằm hướng đến việc liên tục đánh giá, đo lường, kiểm soát, duy trì và cái tiến chất lượng của mọi hoạt động chủ yếu trong nhà trường như học tập, giảng dạy, nghiên cứu và cung ứng dịch vụ... Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên về tầm quan trọng của công tác bảo đảm chất lượng của nhà trường; Hệ thống bảo đảm chất lượng hướng đến đáp ứng tốt sứ mệnh, tầm nhìn, đạt các mục tiêu chiến lược của nhà trường và đáp ứng tốt yêu cầu của các bên có liên quan.

Hai mục tiêu chính để xây dựng và vận hành một hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An là:

- Đánh giá, đo lường, kiểm soát chất lượng toàn diện từ đó đảm bảo nâng cao chất lượng của nhà trường.

- Sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, quy định của các tổ chức, cơ quan kiểm định chất lượng bên ngoài.

/Images/userfiles/files/850_bao_cao_he_thong_dam_bao_chat_luong_nam_2021_20211221035134359350(1).pdf

Bài viết mới

Tin tức nổi bật