Chức năng, nhiệm vụ

- Thực hiện kế hoạch đào tạo ngành, nghề, kế hoạch giảng dạy các môn học được giao. Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch của nhà trường đối với các môn thuộc khoa quản lý.

- Quản lý chất lượng dạy và học, công tác bồi dưỡng, xây dựng, điều hành khoa và các tổ bộ môn trực thuộc. Quản lý và điều hành mọi hoạt động của giảng viên và sinh viên chuyên ngành khoa đào tạo.

- Phối hợp các phòng/khoa khác trong công tác giáo dục sinh viên, học sinh và học viên.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy đối với các môn học do khoa phụ trách phù hợp nhu cầu, mục tiêu đào tạo của xã hội và đảm bảo chính sách chất lượng của trường.

- Liên hệ mời giảng viên thỉnh giảng theo qui định của nhà trường.

- Tổ chức kiểm tra hết môn, triển khai công tác thi học kỳ và tốt nghiệp theo kế hoạch được Hiệu trưởng duyệt. Quản lý & lưu trữ các đề thi, đề kiểm tra hết môn của khoa.

- Đề xuất phân công giáo viên của khoa làm công tác chủ nhiệm; phối hợp công tác quản lý sinh viên trong khoa; tư vấn và giúp đỡ học sinh đi thực tập, tham gia các hoạt động ngoại khoá và nghiên cứu khoa học.

- Bảo quản, theo dõi những tài sản được giao theo đúng quy định và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các tài sản của trường và các trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy của khoa. Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học.

- Tổ chức hội thảo các chuyên đề cấp khoa, nghiên cứu khoa học, đánh giá, phân loại các sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên.

 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật