PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP:

 

1. Thành lập: Năm 1967

2. Chức năng:

            - Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính tổng hợp, thi đua, công tác lập kế hoạch trong trường, bảo vệ nội bộ và quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Trưởng phòng là người trực tiếp điều hành các công việc của phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật.

            - Quản lý tài chính bao gồm xây dựng các cơ chế chính sách và các quy định về tài chính cho toàn trường, các lĩnh vực hoạt động của nhà trường theo đúng chế độ, chính sách, quy định hiện hành của Nhà nước.

            - Thực hiện các hoạt động kế toán: hạch toán kế toán, thống kê và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tài sản, nguồn vốn và các hoạt động của các đơn vị trong toàn trường.

            3. Nhiệm vụ:

            - Quản lý, khai thác, sử dụngc ơ sở vật chất, tài sản của nhà trường phục vụ cho giảng dạy và học tập gồm:

            + 19.328 m2 đất, khu giảng đường 9.612 m2 diện tích sử dụng.

            + 56 phòng học, 16 phòng làm việc, 02  phòng học vi tính chuyên ngành, phòng thu AUDIO, thư viện, hệ thống nhà khác, khu  ký túc xá sinh viên, xe công vụ, các máy móc thiết bị, học cụ phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và vui chơi giải trí… với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 34,5 tỷ đồng.

            4. Cơ cấu tổ chức:

            Phòng có 11 cán bộ viên chức, 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng

 

TT

Họ và tên

Trình độ CM

Chức vụ

Ghi chú

1

Ngô Thị Lục

Cử nhân

Trưởng phòng

 

2

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Cử nhân

Phó Trưởng phòng

 

3

Nguyễn Thị Hoài Thương

Trung cấp

 (Đang học ĐH)

Cán bộ Y tế

 

4

Tô Thị Hà Quỳnh

Cử nhân

Kế toán

 

5

Nguyễn Thị Huệ

Cử nhân

Kế toán

 

6

Bùi Thị Vân Anh

Cử nhân

Kế toán trưởng

 

7

Phạm Thị Mai Hương

Thạc sỹ

Cán bộ tổng hợp

 

8

Lê Văn Sơn

Trung cấp

Lái xe

 

9

Nguyễn Thị Thuỷ

Cử nhân

Nhân viên

 

10

Nguyễn Thị Thùy Trang

Cử nhân

Thủ quỹ

 

11

Trần Thị Thương

Cử nhân

Công tác Đoàn, tạp vụ

 

Bài viết mới