Quyết định ban hành 18 quy trình của Hệ thống bảo đảm chất lượng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

Căn cứ Quyết định số 1507 /QĐ –BGD&ĐT ngày 23/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An;

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT- BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng thẩm định quy trình công cụ bảo đảm chất lượng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An quyết định ban hành  18 quy trình công cụ bảo đảm chất lượng.

/Images/userfiles/files/616_QD_Ban_hanh_18_quy_trinh_cua_He_thong_bao_dam_chat_luong_Truong_Cao_dang_Van_hoa_Nghe_thuat_Nghe_20191230042955966960.pdf

Bài viết mới

Tin tức nổi bật