Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng

Việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo là một trong những giải pháp cần thiết để Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An “Đào tạo đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu xã hội”; giúp nhà trường tự rà soát và xác định lại mục tiêu đào tạo của chương trình giáo dục theo các chuẩn đầu ra và làm căn cứ để đổi mới nội dung, kết cấu chương trình, phương pháp dạy - học, kiểm tra đánh giá và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng khác; đồng thời thể hiện rõ nhất trách nhiệm của nhà trường đối với xã hội. Việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra chính là sự cam kết của nhà trường về chất lượng đào tạo và năng lực của người học sau khi tốt nghiệp với xã hội. Ngày 06  tháng 10 năm 2010 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã công bố chuẩn đầu ra các ngành học trình độ cao đẳng chính quy. Trên tinh thần đó,hiện tại nhà trường đang xây dựng và công bố Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp chính quy, trình độ cao đẳng nghề chính quy các nghề nhà trường có đào tạo. 

Chi tiết xem tập tin đính kèm:/Images/userfiles/files/Quyet%20dinh%20ban%20hanh%20chuan%20chat%20luong%20dau%20ra.doc

Bài viết mới

Tin tức nổi bật