THÔNG BÁO VỀ VIỆC XUẤT BẢN THÔNG TIN KHOA HỌC SÔ 8

UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

 

         Số: 1023/TrCĐVHNT-NCKH

(V/v xuất bản Thông tin khoa học số 8)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Vinh, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Trường CĐVHNT Nghệ An

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016, trong đó có nhiệm vụ thường niên về công tác nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An;

Nhà trường sẽ ra mắt cuốn “Thông tin khoa học số 8” (2016) tập hợp các bài nghiên cứu khoa học, các sáng tác đồ họa, mỹ thuật, âm nhạc, múa văn học … của các nhà khoa học, cán bộ giảng viên, sinh viên. Để nội dung cuốn Thông tin khoa học đạt chất lượng cao về mặt học thuật, đảm bảo đúng thời gian, Hội đồng Khoa học và Đào tạo yêu cầu:

1. Trưởng các khoa, phòng thông báo và đôn đốc các cá nhân thuộc Khoa, Phòng  gửi bài đúng thể lệ yêu cầu.

2. Thể lệ gửi bài:

Nội dung: các bài nghiên cứu khoa học, các sáng tác đồ họa, mỹ thuật, âm nhạc, văn học …

Số trang: 5-8 trang A4; cỡ chữ 14; font: Times New Roman; giãn dòng 1,5

Nộp 01 file điện tử theo địa chỉ email: nckh.cdvhna@gmail.com

Thời gian: Trước 20/1/2016.

 Nghiên cứu và công bố kết quả khoa học là một nhiệm vụ chuyên môn quan trọng, là tiêu chí để xét thi đua - khen thưởng năm học 2015 - 2016, đề nghị các khoa phòng và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện.

                        

 

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                - Như kính gửi;                                                                

                - Lưu VP, QLNCKH&CN;                                               (Đã ký)

                - Web

                                                                                       

                                                                              PGS.TS Phan Mậu Cảnh

Bài viết mới