Thông báo đăng ký đề tài khoa học năm 2016

UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT

Số:        /TB- CĐVHNT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày     tháng    năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký đề tài KH & CN năm học 2016

( lần 2)

          Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ- giảng viên của nhà trường; đồng thời thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2015- 2016, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Các đơn vị tổng hợp danh sách đăng ký đề tài khoa học và sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ giảng viên trong đơn vị mình nộp về phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ trước ngày 26/12/2016 để Phòng tổng hợp trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường phê duyệt (dự kiến HĐKH họp góp ý tên đề tài và đề cương vào ngày 15/01/2016 – 25/01/2016).

2. Hồ sơ đăng ký nộp về Phòng Quản lý KH & CN bao gồm:

- Danh sách đăng ký đề tài khoa học, biên soạn giáo trình và sáng kiến kinh nghiệm. (có mẫu kèm theo).

- Phiếu đề xuất đề tài KH & CN cấp trường năm 2016 (có mẫu kèm theo).

- Thuyết minh đề tài NCKH (có mẫu kèm theo).

Đây vừa là nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên nhà trường, vừa là cơ sở để xét các danh hiệu thi đua năm học 2015- 2016, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc và đúng tiến độ.

 

Nơi nhận:                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

            - BGH (Báo cáo);

            - Các đơn vị (Thực hiện);                                                                                   

            - Lưu VP, P. Quản lý KH &CN.                                                      

                                                                                                                                         PGS.TS Phan Mậu Cảnh

Bài viết mới