Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An: đề xuất danh mục nhiệm vụ KH&CN của cán bộ giảng viên năm 2018

Theo kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2018, tháng 1/2018, Phòng Khoa học & Đối ngoại gửi thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH – CN năm 2018 tới tất cả các đơn vị nhà trường; đồng thời kèm theo các văn bản hướng dẫn và các biểu mẫu. Tháng 2/2018, các đơn vị tiến hành đăng ký, xét duyệt danh mục đề tài Nghiên cứu Khoa học và nạp phiếu đề xuất đề tài Khoa học Công nghệ về Phòng Khoa học & Đối ngoại. Từ ngày 1/3/2018 đến 14/3/2018 Phòng tổng hợp đề xuất danh mục nhiệm vụ KH&CN của cán bộ giảng viên trình lên Hội đồng KH ĐT nhà trường để tổ chức xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2018.

Năm nay, theo yêu cầu của nhà trường, các đơn vị đã chú trọng hơn về công tác viết mới và biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo... phục vụ công tác giảng dạy.

Sau đây là danh mục nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ đăng ký xét duyệt cấp Trường năm 2018.

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TẬP BÀI GIẢNG

TT

TÊN GIÁO TRÌNH

CHỦ BIÊN

ĐƠN VỊ

1

Giáo trình Ký – Xướng âm năm thứ nhất Hệ sơ trung 6 năm (giai đoạn 2)

ThS. Đỗ Ngọc Anh

K. Âm nhạc

2

Giáo trình Ký- Xướng âm dành cho chuyên ngành Âm nhạc hệ Cao đẳng (giai đoạn 4)

CN. Lê Thị Hồng Hoa

K. Âm nhạc

3

Tập bài giảng Lý thuyết Âm nhạc

ThS. Vũ Tiến Vinh

K. Âm nhạc

4

Giáo trình môn Phương pháp dạy học Âm nhạc (Giai đoạn 1)

ThS. Nguyễn Cao Hiệp

K. Âm nhạc

5

Giáo dục học mầm non (giai đoạn 1)

ThS. Lê Hồng Lợi

ThS. Phạm Thị Hòa

K. Lý luận đại cương

6

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin (Giai đoạn 1)

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

K. Lý luận đại cương

7

Giáo trình Văn hóa dân gian Việt Nam và Nghệ An (giai đoạn 1)

ThS. Phạm Thị Thanh Nga

K. Lý luận đại cương

8

Giáo trình Bố cục tranh

ThS. Nguyễn Ngọc Ban

 

K. Mỹ thuật

9

Giáo trình môn Marketting Du lịch

ThS. Nguyễn Thị Như trang

P. Đào tạo

DANH MỤC CÁC SÁNG TÁC NGHỆ THUẬT

TT

TÊN TÁC PHẨM

TÁC GIẢ

ĐƠN VỊ

1

Bản làng ơn Bác

ThS. NS. Phạm Xuân Hải

 P. TTKT&ĐBCL

P. Khoa học & Đối ngoại

Bài viết mới