Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp (Phiên 3)

Thực hiện Công văn số 2472/LĐTBXH-DN ngày 14/08/2017 của Sở Lao động và Thương binh xã hội về việc triển khai tthực hiện tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017. Thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2017-2018 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm 2017-2018, trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã tiến hành công tác tự đánh giá và tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2015-2017 theo Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định vê tiêu chí, tiêu chuẩn kiếm định chât lượng trường cao đắng, quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và Công văn số 1845/TCDN-KĐCL ngày 24/07/2017 của Tổng cục dạy nghề về việc Hướng dẫn các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thực hiện tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017 (thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2017).

Tại phiên họp lần này Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG), Ban Giám hiệu (BGH) nhà trường được nghe các nhóm chuyên trách báo cáo tình hình thu thập minh chứng, đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị mình, viết báo cáo, đánh giá chất lượng của từng nhóm, qua đó HĐTĐG, BGH có cái nhìn tổng thể về các hoạt của nhà trường.

Tuy Trường CĐVHNT Nghệ An là Trường mang tính chất đặc thù, mới thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp, chuyển đổi chủ quản các trường chuyên nghiệp từ Bộ Giáo dục & Đào tạo sang Bộ LĐTB&XH từ tháng 5 năm 2017 (Quyết định số: 3/2017/GCĐKHĐ-TCDN ngày 24/5/2017 của Tổng cục dạy nghề), nhưng vì được kế thừa kinh nghiệm từ hoạt động tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trước đó (theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT) nên dù thời gian gấp rút (2 tháng) nhưng các nhóm công tác chuyên trách đã làm việc rất hiệu quả, có kết quả báo cáo HHĐTĐG, BGH: Tìm, tổng hợp, phân loại minh chứng; Đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình giảng dạy; đánh giá về cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, dịch vụ cho người học của nhà trường và các điều kiện học tập của HSSV, công tác giảng dạy của giáo viên so với bộ tiêu chí, tiêu chuẩn; Xác đinh mức độ đạt được của nhà trường thông qua việc đối chiếu, so sánh với các yêu cầu của bộ tiêu chí (bao gồm các tiêu chuẩn và chỉ số) KĐCLDN của trường Cao đẳng nghề; Phát hiện các điểm không phù hợp và đề ra kế hoạch cần cải thiện trong những khoảng thời gian nhất định, qua đó giúp nhà trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn tiến tới xây dựng Trường trở thành đơn vị dạy nghề đạt chất lượng cao, có thương hiệu và uy tín được xã hội biết đến và thừa nhận.

Căn cứ vào báo cáo của các nhóm, HHĐTĐG, BGH nhìn nhận, đánh giá lại, yêu cầu Ban thư ký chỉnh sửa, viết và tổng hợp báo cáo gửi HĐTĐG, BGH xem xét để báo cáo Sỏ LĐTB&XH, Tổng cục Dạy Nghề, Bộ VHTT&DL, Bộ LĐTB&XH.

Bài viết mới

Tin tức nổi bật