Kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thóng bảo đảm chất lượng năm 2019-2020

Thực hiện kế hoạch số: 514A/KH-CĐVHNTNA ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc xây dựng, vận hành, đánh giá và cái tiến hệ thống bảo đảm chất lượng tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An giai đoạn 2018-2020; Thực hiện Quyết định Số: 439/QĐ-HTr CĐVHNTNA ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng về việc phân công nhiệm vụ xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng. Nhà trường xây dựng kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo bbảm chất lượng nhà trường năm 2019-2020 (Xem kế hoạch kèm theo)

/Images/userfiles/files/478_ke_haochj_xay_dung_van_hanh_danh_gia_va_cai_tien_he_thong_dam_bao_chat_luong_tai_truong_CDVHNT_20191015075459135130(1).pdf

Bài viết mới

Tin tức nổi bật