Kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018-2020

Thực hiện thông tư số 28/2017/TT - BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về ban hành Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Thực hiện công văn số 1018/TCDN - KĐCL ngày 15/5/2018 của Tổng cục Dạy nghề về việc triển khai thông tư số 28/2017/TT - BLĐTBXH;

Thực hiện công văn số 2047/LĐTBXH - GDNN ngày 02/7/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Nghệ An về việc xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng;

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An lập kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá và cái tiến hệ thống bảo đảm chất lượng giai đoạn 2018-2020. /Images/userfiles/files/514_KH_xay_dung_van_hanh_danh_gia_va_cai_tien_he_thong_DBCL_20181213031317161160.pdf

Bài viết mới

Tin tức nổi bật