Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng năm học 2019 - 2020

Căn cứ Quyết định số: 1507 /QĐ –BGD&ĐT, ngày 23/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số: 388/QĐ-UBND.VX, ngày 3 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An;

Căn cứ Thông tư số: 28/2017/TT- BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An quyết định Ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng năm học 2019 - 2020 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

/Images/userfiles/files/495_QD_vv_ban_hanh_Chinh_schs_chat_luong_va_muc_tieu_chat_luong_nam_hoc_2019-2020_cua_TCDCVHNTNA_20191218101152637630.pdf

Bài viết mới

Tin tức nổi bật