Thông báo về việc nộp Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

­­­­­­­­­­Thực hiện Kế hoạch số: 106/KH-HĐTĐGCLGDNN ngày 05/3/2020 của Nhà trường về việc Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị, các nhóm chuyyên trách thực hiện các nội dung sau:

1. Nộp báo cáo tự đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020

- Thời gian: ngày 15/10/2020

- Sản phẩm:

+ Báo cáo tự đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020

(Bản cứng và bản điện tử).

+ Minh chứng của tiêu chí, tiêu chuẩn báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020

- Địa điểm: Phòng Thanh tra – Bảo đảm chất lượng – Khoa học và Hợp tác quốc tế (Email: ntdao2006@gmail.com, phamthucchi@gmail.com).

2. Ban thư ký Hội đồng Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp làm việc.

- Thời gian: 16-26/10/2020

- Thành phần: Theo quyết định

- Nội dung:

+ Tổng hợp Báo cáo tự đánh giá;

+ Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá;

+ Hoàn thiện nội dung, hình thức Dự thảo Báo cáo tự đánh giá theo quy định;

+ Lấy ý kiến chuyên gia

3. Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020 làm việc:

- Thời gian: 27-30/10/2020

- Thành phần: Theo quyết định Hội đồng tự đánh giá CTĐT giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm túc và hoàn thành đúng thời hạn.

Bài viết mới

Tin tức nổi bật