Thông báo về vệc tổ chức thẩm định, thông qua và công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2020

Thực hiện kế hoạch số: 107, 109, 111, 113, 115, /KH-HĐTĐGCTĐT ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, Nhà trường tổ chức thẩm định, thông qua và công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2020:

- Thời gian: từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 10 năm 2020

- Địa điểm: Phòng họp nhà Hiệu bộ.

  • Thành phần: Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (theo Quyết định).

Nhà trường yêu cầu các tổ chức và cá nhân nghiêm túc thực hiện./

Lịch Tổ chức thẩm định:

TT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

1

Thanh nhạc (hệ Cao đẳng)

Khoa Âm nhạc

Sáng ngày 29/10/2020

2

Thanh nhạc (hệ Trung cấp)

Khoa Âm nhạc

3

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (hệ Cao đẳng)

Khoa Âm nhạc

Chiều ngày 29/10/2020

4

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (hệ Trung cấp)

Khoa Âm nhạc

5

Nghệ thuật biểu diễn Dân ca (hệ Trung cấp)

Khoa Nghiệp vụ Văn hóa và Du lịch

Sáng ngày 30/10/2020

6

Biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ Trung cấp)

Khoa Nghiệp vụ Văn hóa và Du lịch

7

Đồ họa (hệ Cao đẳng)

Khoa Mỹ thuật

Chiều ngày 30/10/2020

Bài viết mới

Tin tức nổi bật