Mục tiêu chất lượng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm học 2022-2023

1. Quyết định Ban hành mục tiêu chất lượng năm học 2022-2023:

/Images/userfiles/files/814_qd_ban_hanh_muc_tieu_chat_luong_nam_hoc_20222023_20221004034143398390.pdf

2. Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2022-2023:

/Images/userfiles/files/815_ke_hoach_thuc_hien_muc_tieu_chat_luong_nam_hoc_20222023_20221004034248242240.pdf

Bài viết mới

Tin tức nổi bật