Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường CĐ VHNT Nghệ An lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VINH

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CĐVHNT NGHỆ AN

*

Số:           -CT/Đ.U

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Nghệ An, ngày 25 tháng 5 năm 2020

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XIV

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tập trung vào các nội dung trọng tâm như sau:

A. MỤC ĐÍCH

- Nhằm tạo sự thống nhất và quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra; Nâng cao năng lực điều hành, quản lý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cấp ủy, chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường trên các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới;

- Cụ thể hóa định hướng, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành các kế hoạch, chương trình, cơ chế, chính sách thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ.

- Tập trung quyết liệt vào các trọng tâm, trọng điểm đã được Nghị quyết Đại hội xác định, phân công cụ thể từng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ/ chi bộ phụ trách từng lĩnh vực để tổ chức thực hiện.

B. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng các đoàn thể vững mạnh. Huy động tối đa mọi nguồn lực xây dựng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật và du lịch chất lượng cao, có nhiều ngành nghề trọng điểm của tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ, hướng tới xây dựng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Vinh.

C. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, an ninh, quốc phòng.

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

1.1. Nhiệm vụ

- Lãnh đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác chuyên môn của nhà trường theo đúng đường lối, chính sách cuả Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Bám sát mục tiêu đào tạo của Đảng, của ngành giáo dục, nhiệm vụ năm học để lãnh đạo, định hướng, chỉ đạo các chi bộ, tổ chức, cá nhân thực hiện nâng cao chất lượng, quy mô đào tạo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Đặc biệt coi công tác tuyển sinh là nhiệm vụ sống còn của Nhà trường trong giai đoạn tới.

- Đổi mới công tác quản lý giáo dục, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, thực hiện có hiệu quả công tác Tự đánh giá, đảm bảo chất lượng. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để nâng cấp, phát triển nhà trường theo đúng kế hoạch, lộ trình đã đề ra.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Tăng cường các nguồn lực đầu tư trang thiết bị dạy học, xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường.

- Tăng cường các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Làm tốt công tác quản lý và hỗ trợ người học, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách, tạo môi trường học tập, sinh hoạt lành mạnh để sinh viên có điều kiện học tập, rèn luyện tốt. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục thể chất, kỹ năng sống cho HSSV.

1.2. Phân công thực hiện

- Chỉ đạo: BCH Đảng bộ; Ban Giám hiệu

- Tham mưu, triển khai thực hiện: Giao phòng Đào tạo, phòng TCHCTH chủ trì, phối hợp với các khoa, phòng, Trung tâm, các tổ chức đoàn thể

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

2.1. Nhiệm vụ

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ, dự bị động viên. Chú trọng công tác giáo dục kiến thức quốc phòng, kịp thời thông tin, định hướng cho cán bộ, viên chức, HSSV nắm rõ cảnh giác với âm mưu hoạt động, chống phá của các thế lực thù địch. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, có giải pháp phòng ngừa hiệu quả, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

2.2. Phân công thực hiện

- Chỉ đạo: Bí thư Đảng ủy, BCH Đảng bộ

- Tham mưu, triển khai thực hiện: Giao phòng TCHCTH chủ trì, phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm và các tổ chức đoàn thể.

II. Công tác tư tưởng và giáo dục chính trị, tư tưởng; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

1. Nhiệm vụ

- Đảng ủy tổ chức tốt việc triển khai, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường, Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên. Kiên định đường lối đổi mới, kiên quyết đấu tranh trước mọi thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch.

- Tiếp tục thực hiện Quy định 2993-QĐ/TU ngày 8/7/2019 của BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo hướng thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Mỗi cấp ủy viên phải gương mẫu trong việc tham dự đầy đủ, nghiêm túc các hội nghị triển khai, nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các buổi thông tin thời sự và nói chuyện chuyên đề. Chủ động trong tham mưu kế hoạch tổ chức cho đảng viên học tập, nghiên cứu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nghiêm túc thực hiện công tác sơ, tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, nhằm kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn nội dung các chuyên đề hằng năm của Trung ương với công tác xây dựng Đảng, nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương của Bác phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay, kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo sự chuyển biến và sức lan toả thật sự trong thực hiện Chỉ thị.

2. Phân công thực hiện

- Chỉ đạo: đồng chí Bí thư Đảng ủy, BCH Đảng bộ

- Tham mưu, triển khai thực hiện: Bí thư các chi bộ, Văn phòng Đảng ủy, các chi bộ, các khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể.

III. Công tác củng cố xây dựng tổ chức đảng và đảng viên.

1. Nhiệm vụ

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng uỷ, chi ủy, nghiêm túc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của cấp uỷ các cấp.

- Đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng mà trước hết là đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng hoạt động từ chi bộ và cán bộ đảng viên.

- Quan tâm xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm người đứng đầu ; thực hiện nghiêm túc tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khoá XI, XII) về “Một số vấn đề cấp về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định 2993 -QĐ/TU, Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”…

- Quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên với phương châm: coi trọng chất lượng, đảm bảo chặt chẽ về quy trình, tổ chức, nguyên tắc, thủ tục kết nạp. Tăng cường trách nhiệm của các chi bộ, các đơn vị trực thuộc với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng Đảng.

- Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng. tham mưu thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo đúng quy định của Đảng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực thực tiễn về công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy các cấp; đồng thời tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên nơi làm việc và nơi cư trú.

2. Phân công thực hiện

- Chỉ đạo: đồng chí Bí thư Đảng ủy, BCH Đảng bộ

- Tham mưu, triển khai thực hiện: Bí thư các chi bộ, Văn phòng Đảng ủy, các chi bộ, các khoa, phòng, Trung tâm, các tổ chức đoàn thể.

IV. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

1. Nhiệm vụ

- Cấp ủy các cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung, dân chủ, quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

- Chủ động xây dựng chương trình, công tác kiểm tra, giám sát theo định kỳ hàng năm và toàn khoá. Tổ chức thực hiện các đợt kiểm tra có chất lượng, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra; đồng thời thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Trọng tâm kiểm tra, giám sát gắn với yêu cầu, nhiệm vụ được giao của đơn vị; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy; thực hiện tốt giữa kiểm tra và tự kiểm tra; giữa giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Phối hợp giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng.

- Kiện toàn và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát. Thường xuyên sơ, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Phân công thực hiện

- Chỉ đạo: đồng chí Bí thư Đảng ủy, BCH Đảng bộ

- Tham mưu, triển khai thực hiện: Giao UBKT Đảng ủy chủ trì, Các chi bộ, các khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện

V. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

1. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình làm việc cụ thể toàn khóa, hàng năm; trên cơ sở đó xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo và chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

- Thường xuyên bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy các cấp phù hợp với tình hình mới. Làm rõ chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy và các chi bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm phát huy tốt vai trò trách nhiệm của từng cấp ủy viên, đảm bảo cho các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và hiệu quả.

- Đổi mới phong cách, lối làm việc của cấp ủy các cấp theo hướng phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ cương, có trọng tâm và dứt điểm. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, chủ động tổ chức triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng giúp cho cấp ủy các cấp hoạt động ngày càng đạt hiệu quả hơn.

- Tăng cường xây dựng các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm, trọng điểm của cơ quan, đơn vị.

- Tích cực thay đổi các phương thức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cho phù hợp với đặc thù của Nhà trường.

2. Phân công thực hiện

- Chỉ đạo: đồng chí Bí thư Đảng ủy, BCH Đảng bộ

- Tham mưu, triển khai thực hiện: Văn phòng Đảng ủy, các chi bộ, các khoa, phòng, Trung tâm, các tổ chức đoàn thể.

VI. Công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội

1. Nhiệm vụ

- Phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong Nhà trường.

- Tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Phát huy tối đa vai trò của các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường.

- Đẩy mạnh việc phát động các phong trào thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động phải thiết thực, ý nghĩa và đi vào chiều sâu; quan tâm công tác an sinh xã hội, các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”.

- Tổ chức sơ tổng kết, nhân điển hình, nêu gương “người tốt, việc tốt” để cổ vũ, động viên các phong trào thi đua trong đoàn thể, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu ngày càng nhiều đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy đảng xem xét kết nạp.

2. Phân công thực hiện

- Chỉ đạo: đồng chí Bí thư Đảng ủy, BCH Đảng bộ

- Tham mưu, triển khai thực hiện: Bí thư các chi bộ, Trưởng các tổ chức đoàn thể, Văn phòng Đảng ủy. Các chi bộ, các khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với các chi bộ, các đơn vị khoa, phòng, trung tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình hành động này.

2. Các chi bộ trực thuộc, các khoa, phòng, trung tâm, Công đoàn, Đoàn Thanh niên căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và tùy điều kiện cụ thể của từng đơn vị, chủ động xây dựng Chương trình hành động cho phù hợp với chuyên môn công tác, đảm bảo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

3. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy theo chức năng và nhiệm vụ được phân công, phối hợp theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện Chương trình hành động ở các chi bộ, các đơn vị trực thuộc, định kỳ báo cáo việc tổ chức thực hiện về Đảng ủy theo quy định.

 

Nơi nhận:

- BTV Thành ủy (b/c);

- Đảng ủy (t/h);

- Các chi bộ (t/h);

- Các khoa, phòng, trung tâm (t/h);

- Lưu VT,VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

Lê Vũ Anh

 

Bài viết mới