03 Phong trào hành động cách mạng và 03 Chương trình đồng hành với Thanh niên

Triển khai ba phong trào, ba chương trình trong nhiệm kỳ mới - Đó là những nội dung đưa ra trong dự thảo báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Xây dựng đoàn vững mạnh; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; phát huy và chăm lo cho thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bài viết mới