Ban Tuyên giáo tỉnh làm việc với Trường CĐ VHNT về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh – sinh viên

Sáng ngày 23/12/2019, Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An do đồng chí Lang Quốc Khánh dẫn đầu đã về làm việc với Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

Đón tiếp đoàn công tác có Th.S Lê Vũ Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Th.S Nguyễn Thị Thanh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí là Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng phòng CT HS – SV, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng TC – HC – TH; Trưởng khoa Lý luận đại cương và các giáo viên giảng dạy chính trị của Nhà trường.

Tại buổi làm việc, đ/c Lê Vũ Anh đã khái quát tình hình đào tạo của nhà trường nói chung và công tác học sinh – sinh viên nói riêng. Các đồng chí trong đoàn công tác của Tỉnh ủy đã được nghe các ý kiến phát biểu của đại diện Đoàn trường, Trưởng khoa Lý luận đại cương, các giáo viên chính trị của nhà trường…

Triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên (HSSV); chú trọng xây dựng văn hóa trường học, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, li sng cho HSSV. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ HSSV trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội, hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

Bài phát biểu của lãnh đạo nhà trường đã nhấn mạnh những khó khăn của nhà trường trong thời gian qua, nhưng nhà trường đã, đang và sẽ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho HS – SV:

I. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GDĐT về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các giáo viên Chính trị tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, nhà giáo và HSSV tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

- Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong HSSV theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”:

- Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng HSSV tiêu biểu, xuất sắc thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động học tập, rèn luyện, Đoàn - Hội để tạo ngun kết nạp đảng.

- Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình công tác tạo nguồn, phát trin đảng viên trong trường học.

- Tiếp tục triển khai các nội dung của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong HSSV. T chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với HSSV để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong HSSV. Chủ động phát hiện và phối hợp với ngành Công an, chính quyền địa phương xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến HSSV. Không để HSSV bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, t chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Tiếp tục xây dựng mạng lưới và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các báo cáo viên, cộng tác viên vcông tác chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên. Nhà trường đã tuyển chọn, cử báo cáo viên cốt cán tham gia giao ban, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch và triệu tập của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và thành phố.

- Tổ chức hoặc tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống và công tác HSSV, giáo viên chủ nhiệm lp, giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vn tâm lý, giám thị... tham gia các đợt tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo chương trình của địa phương tổ chức.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương HSSV tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tt, việc tốt trong HSSV.

II. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

- Xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu về giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.

- Tăng cường các điều kiện đảm bảo thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV (nhân lực, cơ sở vật chất, tài liệu thực hành giáo dục đạo đức, lối sống...).

- Chú trọng công tác xây dựng kỷ cương, nề nếp, dân chủ trong trường học và tạo môi trường để HSSV rèn luyện, phấn đấu.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 quy định tổ chức hoạt động văn hóa của HSSV trong các cơ sở giáo dục của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Các sở GDĐT, các cơ sở đào tạo tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các trường học; khuyến khích HSSV tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa qun chúng; chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ cho HSSV góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp HSSV hướng tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

- Đẩy mạnh văn hóa đọc trong trường học, tăng cường tổ chức các phòng đọc, tủ sách phụ huynh, tủ sách lp học... để định hướng, tạo điều kiện cho HSSV đọc sách, say mê, yêu quý sách.

- Các nhà trường đẩy mạnh việc thành lập thành lập các câu lạc bộ sở thích, tài năng, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm và khuyến khích HSSV tham gia nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống.

8. Phát động phong trào học tiếng Anh trong HSSV ở các nhà trường trên toàn quốc; Xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo.

III. Công tác học sinh, sinh viên

- Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 933/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường các giải pháp phòng chng bạo lực học đường và Quyết định 588/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch phòng chống bạo lực học đường năm học 2019-2020.

- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường.

- Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch s 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ GDĐT hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục và các văn bản liên tịch có liên quan.

- Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong các cơ sở giáo dục.

 

- Tăng cường công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú, tổng hợp tình hình và báo cáo Bộ GDĐT theo quy định.

- Hỗ trợ, tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong cơ sở đào tạo, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ tư vấn tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn; khuyến khích, tạo điều kiện cho HSSV tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” do Tỉnh đoàn tổ chức.

Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, đ/c Lang Quốc Khánh đã cảm ơn sự đón tiếp của nhà trường và khái quát tình hình công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong học sinh – sinh viên trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng chí mong muốn nhà trường trong thời gian tới làm tốt hơn công tác này trong bối cảnh mới của nhà trường và xã hội hiện nay.

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an